Rendelet a transzferár nyilvántartásról

megosztás:

Magyarország az OECD főbb elveinek megfelelően frissítette a transzferár nyilvántartásról szóló szabályzatát az alábbi három nyilvántartási forma kialakításával:

 1. Országonkénti jelentés;
 2. Fődokumentum; és
 3. Helyi dokumentum

 

A dokumentáció magyar nyelvű elkészítése nem kötelező, de a magyar nyelvű fordítást be kell nyújtani, amennyiben a hatóságok úgy kérik.

 

1          Országonkénti jelentés (CBC, country by country)

Ez a kötelezettség a 2017. júniusában elfogadott, 2017-XCI. törvényben került beiktatásra. Minden olyan társaság, amely egy nemzetközi cégcsoport élén áll, és a konszolidált éves árbevétele meghaladja a 750 millió eurót, köteles országonkénti jelentést benyújtania. Az anyavállalatnak jogában áll a tagvállalatai közül kijelölni egyet a jelentés elkészítésére.

 

Amennyiben az anyavállalat Magyarországon adózik, a 16CBC elektronikus nyomtatványt kell benyújtania 2017. december 31-ig a 2016. évi üzleti évre vonatkozóan (innen ered az elektronikus nyomtatvány elnevezésében szereplő « 16 » ). Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 20 millió forintig terjedő mulasztási bírságot von maga után.

 

Az összegyűjtött információkról részletesebben az OECD alkalmazandó alapelvei a transzferár nyilvántartásról. című könyv 561. oldalán olvashatnak. Az országonkénti jelentésekben lényegében az alábbi adatokat kell részletezni:

 1. Nem kapcsolt felek árbevétele;
 2. Kapcsolt felek árbevétele;
 3. Árbevétel összesen;
 4. Eredmény, nyereség vagy veszteség;
 5. Az üzleti év során megfizetett nyereségadó;
 6. A tárgyévben esedékes nyereségadó;
 7. Jegyzett tőke;
 8. Eredménytartalék vagy ki nem osztott nyereség;
 9. Foglalkoztatottak száma;
 10. Tárgyi eszközök értéke.

 

A nyomtatvány további szerepe a cégcsoport különböző tagjainak országonkénti beazonosítása fiókvállalatok és intézmények szerint, illetve a csoporton belül végzett tevékenységük rövid bemutatása.

 

Azon tagvállalatok, amelyek maguk nem kötelesek az országonkénti jelentést elkészíteni, be kell szerezniük az anyavállalattól:

 • egy igazolást arról, hogy az anyavállalat mentes ezen kötelezettség alól, vagy
 • egy visszaigazolást az országonkénti jelentés beadásának megtörténtéről.

 

2          Fődokumentum (vagy Master File)

A Nemzetgazdasági Minisztérium 37/2017. rendelete a jelenleg hatályos 22/2009. PM rendeletet váltja fel, amelynek értelmében a transzferár nyilvántartás dokumentációja kétszintűvé módosul: egy fődokumentum illetve egy helyi dokumentum elkészítése lesz kötelező.

 

A dokumentáció azon kapcsolt vállalkozásokra nézve lesz kötelező, amelyek szerződései meghaladják éves szinten a nettó 50 millió forintot (ide kell érteni azokat a szerződéseket is, amelyek a kapcsolt vállalkozási jogviszony keletkezését megelőzően kerültek megkötésre).

 

A fődokumentum a csoport bemutatására szolgál, amely tartalmazza a csoport különböző tevékenységeit, immateriális javait, a csoporton belüli pénzügyi tevékenységeket, a csoport konszolidált pénzügyi és adózási helyzetét, az általános transzferár politikáját, jövedelmének globális elosztására, valamint gazdasági tevékenységeire vonatkozó politikáját.

 

A fődokumentumot az üzleti év utolsó napjától számított 12 hónapon belül kell elkészíteni az alábbi tartalmakkal:

 

 1. a csoport jogi struktúrája, a csoport különböző vállalatainak tulajdonrésze, a tagvállalatok földrajzi elhelyezkedése;

 

 1. a tevékenységi kör leírása bemutatva az üzleti eredmény főbb mozgatórugói;

 

 1. c) a csoport 5 legnagyobb (árbevétel szerint osztályozott) termékéhez és szolgáltatásához, továbbá a csoport forgalmának 5 %-át meghaladó forgalmú termékéhez és szolgáltatásához tartozó ellátási lánc bemutatása;

 

 1. d) az előzőleg említett termékek vagy szolgáltatások főbb földrajzi piacainak bemutatása;

 

 1. e) a csoport tagjai közötti, jelentős szolgáltatási megállapodásokról – kivéve a kutatásfejlesztési szolgáltatásokat – szóló lista és a megállapodások rövid leírása, beleértve a jelentős szolgáltatásokat nyújtó fő helyszínek kapacitásainak leírását, és a transzferár képzési politikát a szolgáltatási költségek allokálására és a csoporton belül fizetendő szolgáltatási díjak meghatározására vonatkozóan;

 

 1. f) egy tömör funkcionális elemzés, amely bemutatja egyes csoporton belüli szereplők értékteremtéshez való hozzájárulását, nevezetesen az elvégzett kulcsfontosságú funkciókat, jelentős viselt kockázatokat, jelentős felhasznált eszközöket;

 

 1. g) az előző üzleti évben megvalósult jelentős üzleti átszervezésekhez, felvásárlásokhoz és üzletágak értékesítéséhez kapcsolódó tranzakciók bemutatása;

 

 1. h) a csoport immateriális javainak bemutatása: az immateriális javak fejlesztését, tulajdonlását és hasznosítását érintő átfogó stratégia bemutatása, beleértve a fő kutatás-fejlesztési létesítmények és a kutatás-fejlesztési menedzsment földrajzi elhelyezkedését;

 

 1. i) a jelentős immateriális javak vagy azok csoportjainak, továbbá azok jogi tulajdonosainak felsorolása, amelyek nagy szerepet játszanak a transzferár megállapításában;

 

 1. j) az immateriális javakra vonatkozó, kapcsolt vállalkozásokkal kötött megállapodások felsorolása, beleértve a költség-hozzájárulási megállapodásokat, legfontosabb kutatási, szolgáltatási és licenc megállapodásokat;

 

 1. k) a csoport transzferár-megállapítási politikájának általános bemutatása a kutatás-fejlesztési és az immateriális jószágok vonatkozásában;

 

 1. l) a kapcsolt vállalkozások közötti, az érintett üzleti év során bekövetkezett bármely, immateriális jószágban fennálló jelentős érdekeltség átengedésének általános bemutatása, beleértve a kapcsolt vállalkozásokat, az országokat és az átengedésért kapott vagy nyújtott kompenzációt;
 2. m) a csoport csoporton belüli pénzügyi tevékenységeinek leírása: a csoport finanszírozásának általános bemutatása, beleértve a nem kapcsolt hitelezőkkel kötött jelentős finanszírozási megállapodásokat;

 

 1. n) a csoport valamennyi olyan tagjának azonosító adatai, amely a csoport részére központi finanszírozást nyújt, beleértve az országot, amelynek joga irányadó a finanszírozó szervezet működésére, továbbá a szervezet tényleges üzletvezetésének helye;

 

 1. o) a csoport kapcsolt vállalkozások közötti finanszírozási megállapodásokat illető általános transzferár-megállapítási politikájának bemutatása;

 

 1. p) a csoport pénzügyi és adózási helyzetének bemutatása: a csoport üzleti évre vonatkozó éves konszolidált beszámolója, ennek hiányában egyéb pénzügyi beszámolási, szabályozási, belső menedzsment, adózási vagy egyéb célból készített beszámolója;

 

 1. q) a csoport hatályos egyoldalú szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásainak felsorolása és rövid bemutatása, továbbá más adózási megállapodások (ideértve többek között a feltételes adómegállapítási határozatokat), amelyek a jövedelem országok közötti elosztásával kapcsolatosak;

 

 1. r) a fődokumentum elkészítésének (frissítésének) időpontja.

 

3          Helyi dokumentum

A 2017/32. rendelet alapján a helyi dokumentumot is évente kötelező elkészíteni, amelyben elsőként a helyi adózó kerül bemutatásra (pl. egy cégcsoport magyar leányvállalatai). A fődokumentumhoz hasonlóan, a helyi dokumentumon is szerepeltetni kell a legutóbbi adatfrissítés dátumát.

 

Ennek a dokumentumnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

 

 1. a) az adózó ügyvezetése felépítésének bemutatását, szervezeti ábráját, azon személyek megnevezését, akiknek az ügyvezetés jelentést tesz és azon országok megnevezését, ahol e személyek a központi irodájukat fenntartják;

 

 1. b) az adózó üzleti vállalkozásának, tevékenységének és stratégiájának részletes bemutatását, beleértve, hogy az adózó részt vett-e, vagy hatással volt-e az adózóra üzleti átszervezés vagy immateriális javak átadása a jelen vagy a közvetlenül megelőző adóévben, és ezen ügyleteknek az adózóra gyakorolt hatását;

 

 1. c) az adózó legfontosabb versenytársainak felsorolását;

 

Az egyes ellenőrzött ügyletekre, illetve egyes összevont ellenőrzött ügyletekre vonatkozóan, az adózónak az alábbi adatokat kell megadnia:

 

 1. a) azoknak a hatályos egy-, két- vagy többoldalú, szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásoknak, valamint más adózási megállapodásoknak (ideértve többek között a feltételes adómegállapítási határozatokat) a másolatát, amelyet nem az állami adó-és vámhatóság adott ki, és amelyek az adózó nyilvántartási kötelezettség alá eső ellenőrzött ügyleteire vonatkoznak;

 

 1. b) az ellenőrzött ügylet bemutatását (pl. gyártási szolgáltatások beszerzése, termékek beszerzése, termékek eladása, szolgáltatások nyújtása, kölcsönnyújtás, pénzügyi és teljesítési garanciák biztosítása, immateriális javak licencbe adása) és a környezet, érintett piac bemutatását, amelyben az ügylet létrejön;

 

 1. c) az ellenőrzött ügylet (termékek eladása, szolgáltatás nyújtása, jogdíjak, kölcsönnyújtás, stb.) alapján az adóévben, csoporton belül teljesített, illetve járó fizetések összegét, legalább az ügyletben résztvevő felek szerinti bontásban (székhely, adószám, adóhatóság);

 

 1. d) az ügyben részes más kapcsolt vállalkozások listáját, illetve a kapcsolt vállalkozási viszony alapjának megjelölését;

 

 1. e) az adózó által a csoporton belüli tagokkal kötött összes főbb szerződés másolatát. Amennyiben a szerződést nem írásban kötötték, akkor annak részletes tartalmának leírását;

 

 1. f) az ellenőrzött ügyletben érintett kapcsolt vállalkozások részletes összehasonlító és funkcionális elemzését, beleértve a korábbi évekhez képest bekövetkezett bármely változást;

 

 1. g) a legmegfelelőbb szokásos piaci ár-megállapítási módszer megnevezését, figyelve az ügylet természetére, továbbá a módszer megválasztásának indokait;

 

 1. h) a tesztelt félnek választott kapcsolt vállalkozás megjelölését és a választás indoklását;

 

 1. i) a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazásakor figyelembe vett fontosabb előfeltételezések összefoglalását;

 

 1. j) adott esetben a többéves összehasonlító elemzés magyarázatát;

 

 1. k) a kiválasztott belső és külső összehasonlító ügyletek felsorolását és bemutatását, és azon független vállalkozások releváns pénzügyi adatainak bemutatását, amelyekre a szokásos piaci ár-elemzésben támaszkodtak, beleértve az összehasonlító elemzés módszertanának leírását és ezen információk forrását;

 

 1. l) az összehasonlíthatóságra vonatkozó kiigazítások bemutatását és részletes indokolását, továbbá annak megjelölését, hogy a kiigazítás a tesztelt fél, az összehasonlítható független ügylet vagy mindkettő adataiban történik;

 

 1. m) annak részletes bemutatását, hogy az ellenőrzött ügyletek során a kiválasztott szokásos piaci ár-megállapítási módszeren alapuló szokásos piaci árnak megfelelően alakították ki az árat;

 

 1. n) a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi információk összefoglalását;

 

 1. o) annak lényegre törő bemutatását, hogy a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetők az adózó beszámolójában foglalt adatokhoz.

 

Az adózó az összehasonlíthatóként kiválasztott vállalkozásokra vonatkozóan készített adatbázisszűrést legalább három évente, az összehasonlíthatóként kiválasztott vállalkozások pénzügyi adatait legalább évente frissíti, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenységében nem következik be változás, amelyet befolyásoló tényezőként vennének figyelembe.

 

Az összehasonlító adatok keresését olyan módon kell dokumentálni, hogy az egyértelműen visszakövethető legyen.

 

A dokumentáció elkészítésének határideje megegyezik az éves társasági adóbevallás elkészítésének határidejével, (ami 5 hónapot jelent; tehát a december 31-én záró társaságok esetében ez május 31.). Ha az adózó az előírt 5 hónapon belül elkészítette a helyi dokumentumot, azonban nem kapta még meg a fődokumentumot, akkor azt még beszerezheti a csoport végső anyavállalatára vonatkozó határidőig, azaz az adóévének utolsó napjától számított 12 hónap lejártáig.

 

Minden adózónak jogában áll módosítania a transzfer-ár nyilvántartását, kivéve, ha már folyamatban van egy adóellenőrzés. A módosítást nagy gondossággal kell dokumentálni, illetve dátummal ellátni.

 

 

 

 

Visszajelzés

  Név (kötelező)

  Üzenet

  Írja be a kódot: captcha